Privacy

Privacy beleid Fruithandel Sebrechts bvba

 

Welkom op ons privacy beleid! Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen

2/ Wie zijn wij

3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?

4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?

5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACYBEGRIPPEN:

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

 • ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht:
 • https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas
 • We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van vb. nieuwe verwerkingsactiviteiten van ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.
 • Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u terecht bij de verantwoordelijke op info@sebrechtsfruit.be

2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ met adres te Oelegemsesteenweg 33, 2520 Broechem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0404.048.550

FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA is gespecialiseerd in het verhandelen van kwaliteitsvolle groenten en fruit. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij info@sebrechtsfruit.be

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen gegevens om u als klant goed te kunnen bedienen

 

Om U producten te kunnen verkopen heeft ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ bepaalde informatie van U nodig. De informatie die ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ opvraagt en waarmee wij U kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ van U persoonsgegevens opvraagt en voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt.

 

 

 

 

 

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’:

Indien u contact opneemt met ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een mogelijke vacature in te vullen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.
Cookies:

Op onze websites worden maar zeer beperkt “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens.

Gegevens die wij verzamelen om u als klant aan te maken:

Indien u producten bij ons wil kopen zijn wij verplicht u aan te maken als klant in ons systeem. Deze gegevens zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met U. Het gaat dan voornamelijk over identificatiegegevens zoals e-mailadressen, naam, telefoonnummer om de communicatie mogelijk te maken.

Bij het registreren als klant vragen wij ook steeds uw BTW nummer en een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen wij om uw account en bevoegdheid om te kopen in naam van de vennootschap te verifiëren. Er wordt geen kopie van de identiteitskaart bijgehouden.

Uiteraard worden uw gegevens zeer vertrouwelijk en veilig behandeld.

Leveranciers:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Direct Marketing

Wij sturen geen nieuwsbrieven.

Indien U bij ons klant bent kan het zijn dat wij u wel bijkomende prijsinformatie of promotie bezorgen die aanvullend is aan en in lijn ligt met uw interesses of aankopen. Deze informatie sturen wij u per SMS. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren.

Foto’s en video’s (bijv. naar aanleiding van een evenement in onze zaak) worden enkel gebruikt voor intern gebruik, voor extern gebruik op bv. social media zal hiervoor de expliciete toestemming gevraagd worden en kan uw steeds vragen deze afbeeldingen te verwijderen.

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op een website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of via de pers vernomen hebben. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen en Staatsbladmonitor horen hierbij.

Gegevens die u ons vertelt of geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een klantenoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere verkoop naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft kunnen wij die gegevens opnemen in ons bestand. We gaan hiervan uit dat door de overhandiging U ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verwerken van die gegevens tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken als gegevensverwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen en evenmin zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

 

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven derden.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens raadplegen tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening:
 • Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren en verwerkers, individuen of organisaties in directe relatie met ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’. vb. Boekhouder, CRM pakket,…

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in de opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen.

 • Indien je ons daarvoor de toestemming geeft:

Indien ‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.

 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor klantenbeheer voor de verkoop van onze producten houden tot max 7 jaar bij na uw laatste aankoop of tot u aangeeft dat wij deze informatie niet meer morgen verwerken. U kan dit ten allen tijden kosteloos vragen.

 

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

 • Recht van toegang, inzage en verbetering

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 • Recht van bezwaar

 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

 

 U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht van intrekking van de toestemming

 

 Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 • Recht op beperking van de verwerking

 

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 • Automatische beslissingen en profiling  

 

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op uitoefening van uw rechten

 

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 • Recht om klacht in te dienen

 

‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

‘FRUITHANDEL SEBRECHTS BVBA’ tracht de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.